Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GIFMI.PL

z dnia 16.03.2015 r.

 Poniższy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z niniejszej Strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gifmi.pl. , w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Zwracamy się z prośbą o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Założenie konta na Stronie www.gifmi.pl i zalogowanie się do serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zarejestrowana w serwisie www.gifmi.pl.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie serwisu internetowego, umożliwiający utworzenie konta.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.gifmi.pl
 4. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gifmi.pl.
 5. Administrator – Aneta Mech-Majerska, kontakt pod adresem email: aneta@gifmi.pl lub inny podmiot wskazany przez Anetę Mech-Majerską zajmujący się obsługą strony
 6. Właściciel – Aneta Mech-Majerska, kontakt pod adresem email: aneta@gifmi.pl
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gifmi.pl

2.2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem www.gifmi.pl prowadzony jest przez Administratora.

2.4. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego www.gifmi.pl

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) przeglądarka umożliwiająca poprawne wyświetlanie strony html

2.6. W celu korzystania z serwisu internetowego, użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarejestrować się i utworzyć konto w serwisie www.gifmi.pl w przypadku osoby fizycznej może osoba, która ma ukończone 13 lat. Przed ukończeniem 13 roku życia osoba fizyczna może korzystać z w/w serwisu w obecności rodzica, a rejestracja wówczas powinna uzyskać stosowną zgodę rodzica.

2.8. Administrator i Właściciel Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za podanie niezgodnych z prawdą danych przez osoby zarejestrowanej w serwisie.

2.9. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gifmi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze strony internetowej www.gifmi.pl

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej jest rejestracja w jego ramach. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych danych zarówno w procesie rejestracji jak i podczas ewentualnych późniejszych edycji własnego profilu.

3.2. Rejestracja następuje poprzez dobrowolne i bezpłatne wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie www.gifmi.pl

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Za zgodą użytkownika jego dane osobowe znajdują się w bazie serwisu. Podanie pozostałych danych osobowych, nie oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, jest dobrowolne. Powierzone dane osobowe oraz obrazy przedstawiające wizerunek użytkownika, zamieszczony w serwisie będzie przetwarzany dla celów związanych z realizacją usług serwisu oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, na co użytkownik serwisu wyraża niniejszym zgodę. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3.5. Użytkownik ma prawo dostępu w każdym czasie do treści swoich danych osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Oświadczenie użytkownika serwisu z żądaniem o zaprzestanie wykorzystywania jego danych osobowych wymaga dla swojej skuteczności formy pisemnej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I ust. 6 niniejszego regulaminu.

3.6. Dane osobowe oraz obrazy przedstawiające wizerunek użytkownika, zamieszczony w niniejszym serwisie wykorzystywany jest przez Administratora w celu jego prowadzenia, w szczególności umożliwienia świadczenia użytkownikom usług oferowanych w ramach serwisu oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu. Nadto, serwis uprawniony jest do przetwarzania wspomnianych danych osobowych w celach marketingowych – do promocji na stronie www.gifmi.pl lub do dalszego ich przekazywania, czy też na potrzeby wydawanego przez serwis newslettera. Na powyższe użytkownik serwisu z chwilą akceptacji regulaminu wyraża zgodę.

3.6. Na potrzeby funkcjonowania serwis www.gifmi.pl przetwarza obrazy przedstawiające wizerunek użytkownika oraz  następujące ich dane osobowe:

 1. a) nick (nazwę użytkownika przez niego stworzoną na potrzeby użytkowania serwisu),
 2. b) adres e-mail,
 3. c) imię i nazwisko,
 4. d) adres zamieszkania,
 5. d) adres IP,
 6. e) daty logowania,
 7. f) inne dane kontaktowe

3.7. Wszystkie dane publikowane w serwisie oraz gromadzone w związku z jego funkcjonowaniem, są rejestrowane i archiwizowane. Podane przez użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3.8.Serwis www.gifmi.pl uprawniony jest do publikacji informacji związanych z tematyką prowadzonego serwisu oraz napisanych na zlecenie. Dodatkowo, właściciel serwisu zastrzega możliwość umieszczania informacji z zakresu funkcjonowania serwisu www.gifmi.pl, jak również informacji o spotkaniach, konkursach i osobach na prowadzonych przez niego na wszelkich dostępnych platformach.

3.9. Właściciel serwisu zastrzega możliwość umieszczania reklam na stronie www.gifmi.pl widocznych dla użytkowników serwisu (w tym reklam Google Adsense) oraz informacji o artykułach o produktach, usługach, stronach, blogach i itp.

3.10. Serwis www.giftmi.pl  może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze strony internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności, gdy użytkownik:

 1. a) podał w trakcie rejestracji lub podczas późniejszej edycji danych w profilu w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników serwisu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.gifmi.pl bądź innymi gdy za takowe zostaną uznane przez Administratora

3.11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.gifmi.pl

3.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, www.gifmi.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.13. Właściciel jak i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu bądź wynikające z działania/ zaniechania działania poszczególnych Użytkowników. Użytkownik ponadto, zamieszczając obrazy i tekst którego nie jest autorem, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w szczególności ustawy o prawie autorskim( także w zakresie podania źródła i autora obrazu bądź tekstu).  Za uchybienia w tym zakresie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

3.14. Dodatkowo Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniego poinformowania innych Użytkowników jeżeli w ramach swojego konta umieszcza linki bądź adresy stron internetowych bądź inne treści, zdjęcia, artykuły itp. , które zawierają treści drastyczne lub pornograficzne dostępne dla osób które ukończyły 18 lat. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści z konta Użytkownika jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub do stosownego wezwania drogą mailową o ich usunięcie przez Użytkownika osobiście.

3.15. Użytkownik poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu i dokonanie rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora lub Właściciela oraz wiadomości systemowych w formie powiadomień na swoim profilu oraz informacji na wskazany adres mailowy.

 

 1. Użytkowanie serwisu www.gifmi.pl

4.1. Aby rozpocząć korzystanie z serwisu internetowego, użytkownicy będą zobligowani do założenia w jego ramach indywidualnego konta użytkownika.

4.2. Użytkownik, korzystając z serwisu www.gifmi.pl, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla www.giftos.pl,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.3. W ramach użytkowania strony internetowej www.gifmi.pl, użytkownicy będą uprawnieni do korzystania z zakresu usług świadczonych przez serwis, w tym m.in. do:

 1. a) tworzenia własnego profilu oraz dodawania oraz usuwania znajomych ze swojego grona,
 2. b) zapraszania znajomych poprzez pocztę e-mail jak również za pośrednictwem portalu www.facebook.pl do założenia konta i przeglądania stworzonej przez siebie listy prezentów
 3. c) śledzenia informacje widocznych na stronie głównej serwisu np. listy ostatnio zalogowanych użytkowników, lokalizacji z której pochodzi najwięcej nowo założonych kont, daty ostatniego logowania oraz innych bieżących statystyk jak również do przeglądania listy użytkowników
 4. d) ustawienia indywidualnego adresu profilowego
 5. e) wykorzystania tzw. „avatara” w ramach swojego konta użytkownika (serwis korzysta
  w tym zakresie ze strony https://pl.gravatar.com)
 6. f) edycji, usuwania i dodawania informacji w zakresie swojego konta użytkownika
  w dowolnym momencie
 7. g) ustalania indywidualnych zasad prywatności w odniesieniu do innych użytkowników serwisu.

4.4. Tworzenie listy prezentów za pośrednictwem serwisu www.giftos.pl, będzie polegało
w szczególności na:

 1. a) tworzeniu listy poprzez dodawanie, usuwanie, edytowanie list prezentów, które chcielibyśmy dostać (listy stworzonych dla siebie lub swoich bliskich), wraz z opisem
  i właściwościami prezentu oraz odnośnikami do stron internetowych, na których można dokonać zakupu lub zobaczyć dany prezent,
 2. b) tworzeniu analogicznie listy prezentów, których nie chcielibyśmy dostać,
 3. c) dodawaniu informacji o prezencie – np. w postaci ceny, miejsca gdzie można dokonać zakupu czy też daty ważności (tj. do kiedy chcemy otrzymać dany prezent),
 4. d) ustalaniu, dla kogo dana lista prezentów jest widoczna,
 5. e) przeglądaniu list prezentów stworzonych przez znajomych,
 6. f) rezerwacji prezentu (w postaci informacji, że ten prezent będzie zakupiony) lub zaznaczenia „zastanawiam się” (jako informacji dla reszty użytkowników, iż zastanawiam się nad zakupem tego prezentu),
 7. g) składania propozycji prezentów dla autora danej listy,
 8. h) dodawania komentarzy,

4.5. Za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.gifmi.pl, użytkownicy będą mieli możliwość wymiany informacji poprzez tzw. okno konwersacji, jak również do korzystania z kalendarza, wyświetlającego aktualną datę wraz z oznaczeniem świąt i okazji. W ramach kalendarza użytkownicy uzyskają możliwość do oznaczania istotnych dat, z funkcją ustawiania przypomnień.    

4.6. Właściciel jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i właściwość produktów znajdujących się na listach prezentów. Odpowiedzialność za aktualności i rzetelność informacji cenowych i ofert oraz za opis i zdj.ęcia produktu ponosi właściciel serwisu internetowego, na którym można dokonać zakupu lub zobaczyć dany prezent i co do którego na liście prezentów został umieszczony odnośnik.  

 1. Postanowienia końcowe

5.1. Serwis www.gifmi.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności na skutek zmian przepisów prawa w zakresie w jakim wpływają one na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

5.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

5.3. Wszelkie spory ewentualnie powstałe i wynikające z działania i użytkowania strony www.gifmi.pl winny być w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej. Właściwość miejscową sądu I instancji strony ustalają, iż każdorazowo będzie nią siedziba / miejsce zamieszkania Właściciela  strony www.gifmi.pl