Regulamin konkursów

21 lutego 2015   Gifmi.pl    

W myśl zasady: „Żeby wygrać, trzeba grać”, grajmy jak rasowi sportowcy – uczciwie i według jasno ustalonych reguł. A te znajdziesz tu:

Regulamin konkursów organizowanych przez serwis GIFMI.PL

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursów, (dalej zwanych „Konkursami”) jest właściciel serwisu internetowego działającego pod adresem www.gifmi.pl (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej gifmi.pl
 4. Od momentu zgłoszenia pracy w konkursie Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:w zakresie umieszczenia pracy na stronie internetowej Organizatora, na fanpage Organizatora w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram – łącznie z imieniem i nazwiskiem Uczestnika (autora pracy):
  1. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób, łącznie z imieniem i nazwiskiem Uczestnika (autora pracy) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską.
  3. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Zadaniem Komisji będzie dokonanie wyboru najlepszych prac i podjęcie decyzji o przyznaniu nagród. Komisja zobowiązana będzie także do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 5. Konkursy będą przeprowadzane na stronach serwisu internetowego gifmi.pl.
 6. Ogłoszenia o Konkursach będą się ukazywać na stronie internetowej gifmi.pl. wraz ze wskazaniem w jaki sposób prace lub odpowiedzi na zadane ptanie mają być przesyłane przez Uczestników.
 7. Czas trwania danego Konkursu będzie każdorazowo określany przez Organizatora, poprzez wskazanie daty jego rozpoczęcia i zakończenia. W tym czasie Uczestnicy będą mogli przesyłać swoje prace konkursowe. Decydujące znaczenie ma data doręczenia pracy.
 8. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej gifmi.pl oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) w ciągu 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu.

Uczestnicy Konkursów

 1. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 
 3. Każdy Uczestnik danego Konkursu, przed wysłaniem pracy, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych.
 4. Każdy Uczestnik danego Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie obok jego pracy, jego imienia i nazwiska.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udziału w Konkursie i odebranie nagrody. Organizator będzie administratorem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje wgląd w te dane i ich poprawa.

Zasady Konkursów

 1. Nazwa, temat danego Konkursu oraz pozostałe szczegółowe warunki jakie będzie musiał spełnić Uczestnik by wziąć w nim udział, a także rodzaj nagród i ich ilość każdorazowo będzie określana i wskazywana na stronie internetowej https://gifmi.pl/artykuly/1/Konkursy/5
 1. O tym czy w celu wzięcia udziału w danym Konkursie uczestnik powinien zarejestrować się na stronie internetowej gifmi.pl każdorazowo ustala Organizator, o czym wyraźnie informuje Uczestników konkursu w regulaminie danego Konkursu. 
 2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy nadesłanej do konkursu oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe.
 3. Uczestnik oświadcza także, że nadsyłając pracę nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Prace konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu.
 5. Laureatami danego Konkursu zostaną osoby, których prace konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najlepsze. Przy czym ich liczba każdorazowo będzie określana przez Organizatora.  
 6. Wybór najlepszych prac, wyłonienie Laureatów i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu. Organizator ma możliwość zmiany tego terminu, o czym stosownie poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie wpisu na stronie internetowej gifmi.pl.
 7. Laureaci danego Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Organizator ma możliwość zmiany tego terminu, o czym stosownie poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie wpisu na stronie internetowej gifmi.pl.

 

Nagrody

 1. Organizator oferuje wyłącznie nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody przeznaczone dla laureatów danego Konkursu będą każdorazowo określane i wskazywane na stronie internetowej gifmi.pl .
 3. Nagrody te nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 5. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród rzeczowych ponosi ich producent.
 6. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) odpowiedzialność za właściwą realizację świadczenia ponosi usługodawca.
 7. Organizator, po uprzednim skontaktowaniu się z Laureatami danego Konkursu w sposób określony w pkt. 22, umożliwi im osobisty odbiór nagrody albo prześle nagrodę za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej, na adres wskazany przez Laureata.  
 8. Nadanie przesyłki na terenie Polski z nagrodą nastąpi na koszt Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wskazania adresu przez Laureata. Z ważnych powodów termin ten może ulec zmianie.
 9. Koszty wysyłki nagrody poza granice Polski pokrywa uczestnik konkursu.
 10. Prawo do nagrody wygasa i Komisji przysługuje  prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi w przypadku:
  1. braku możliwości nawiązania kontaktu z Laureatem danego Konkursu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników przez Komisję, lub
  2. nie przekazania przez Laureata danego Konkursu imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, lub
  3. niezgłoszenia się Laureata danego Konkursu po nagrodę i niepodjęcie przez niego nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia wyników konkursu, na adres podany na stronie internetowej gifmi.pl do kontaktu.
 2. W przypadku reklamacji wysłanej listem poleconym, decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma pisemne rozstrzygnięcie Komisji na adres podany przez nią w reklamacji. Jeżeli reklamacja została wysłana przez Uczestnika danego Konkursu mailem na adres podany na stronie internetowej gifmi.pl , wówczas pisemne rozstrzygnięcie reklamacji przez Komisję zostanie również przesłane mailem na podany przez Uczestnika adres mailowy.  

 

 

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz. Zaloguj się tutaj.